DIAMETER 279 / TYPE 1

7502710 CNG TANK 279x1095 50L/ SERBATOIO METANO 279x1095 50L

7502712 CNG TANK 279x1280 60L/ SERBATOIO METANO 279x1280 60L

7502714 CNG TANK 279x1460 70L/ SERBATOIO METANO 279x1460 70L

7502716 CNG TANK 279x1650 80L/ SERBATOIO METANO 279x1650 80L

7502718 CNG TANK 279x1835 80L/ SERBATOIO METANO 279x1835 80L

Kategoriler

Katalog